Verfbutler.nl

Privacy

Verfbutler BV handelt strikt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw gegevens worden altijd volstrekt vertrouwelijk behandeld. Verfbutler BV zal deze dus nooit openbaar maken of delen met anderen, zonder uw expliciete toestemming. Verfbutler BV geeft geen gehoor aan verzoeken om persoonlijke data openbaar te maken, tenzij zij daar rechtens toe verplicht is.

Veiligheid van uw gegevens

Verfbutler BV neemt alle zorgvuldigheid in acht als het gaat om de veiligheid van uw gegevens. Persoonlijke gegevens die worden opgeslagen bevinden zich op servers achter een firewall of in een beveiligde webomgeving. Technische beveiligingsmaatregelen zorgen ervoor dat vertrouwelijke informatie alleen toegankelijk is voor medewerkers van Verfbutler BV.

Verfbutler BV is zich er van bewust dat zij een vertrouwensfunctie inneemt en dat schending van dit vertrouwen het aanzien van de gehele branche kan schaden.